Dosažené výsledky

 • Pro zájemce je zajištěn provoz virtuálních prohlídek interiérů a exteriérů zámeckého a hradního areálu.
 • Byly vytipovány profesní a zájmové skupiny, kterým je v rámci projektu umožněno mimořádně shlédnout areál hradu včetně jeho interiérů a přiblížit jim tak nejen výjimečné hodnoty tohoto objektu, ale i problematiku historického vývoje památky, její prezentace a památkové péče. Hrad je těmto návštěvníkům prezentován formou netradičních prohlídek v podobě malých skupin návštěvníků a to jednak z bezpečnostních důvodů, jednak i pro zachování autentické atmosféry. Důraz je kladen na stavebně historický vývoj objektu ve vztahu k jeho dějinám, na mimořádně zachovalé stavební konstrukce a s nimi související pracovní postupy, každodenní život v hradu a poznávání hodnot tohoto výjimečného památkového objektu. Součástí prezentace, vedené odborným lektorem, je i prostor pro následnou diskusi včetně problematiky památkové péče a dotazníkový sběr informací, jež slouží jako zpětná vazba včetně vyhodnocování inspirací, ohlasů a námětů.
 • Navázána prvotní spolupráce s odbornými, kulturními a pedagogickými institucemi například: Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, NPÚ ÚOP České Budějovice, Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Girsa AT s.r.o., Ateliér historické architektury, Západočeský institut pro ochranu památek - o.p.s a jiné.
 • Realizace poznávacích exkurzí a konzultace s realizátory některých vytipovaných podobných projektů. Z tuzemských lokalit šlo např. o zámky Vrchotovy Janovice či Jánský Vrch, ze zahraničních byla uskutečněna poznávací cesta na zámek Rundale, hrad Bauska a archeologickou lokalitu Araiši v Lotyšsku, hrad Trakai a skanzen lidové architektury v Litvě. V roce 2007 byly navštíveny dvě lokality na tzv. Hradní stezce v Německu: hrad Guttenberg a zámek Schwetzingen; ve Francii pak výukové centrum hradu Brie-Comte-Robert a města Meaux, „novostavba“ středověkého hradu Guédelon. V roce 2008 proběhl pracovní pobyt ve Velké Británii, během něhož byl díky zahraničním partnerům řešitelský tým obeznámen s fungováním výukových center několika památkových objektů: hradu Tower, rodového sídla Apsley House, památníku Wellington Monument a zámku Eltham. Velice inspirativní propracovaný systém edukativního programu pro děti existuje v Battle Abbey u Hastingsu. Cílem bylo získání dalších zkušeností, podnětů a vyloučení opakování případných chyb na již realizovaných prezentacích u nás i v Evropě.
 • Pro zpětnou vazbu, pro poznání základních trendů reflexe památky a názorů na způsob její prezentace a tedy i pro potřeby následného směřování výzkumného záměru byl vytvořen dotazník, z nějž jsou získávány důležité informace a poznatky. Výsledky byly vyhodnocovány zvlášť pro laickou veřejnost s úzkým vztahem k historii a zvlášť pro veřejnost odbornou, reprezentovanou zejména studenty a vědeckými pracovníky především historických oborů.
 • Pro potřeby realizačního týmu byl vytvořen základní manuál (bodový scénář) k experimentálně uplatňovanému způsobu prezentace památkového objektu. Tento materiál bude postupně doplňován a upravován na základě poznatků získaných z ohlasů od různých cílových skupin.
 • Vytvoření druhé složky manuálu - scénáře prohlídky hradu, zahrnující i metodiku prezentace.
 • Vytvoření základního materiálu s názvem Tématické programy památkového programu a okolí, zpracovávající tématická zaměření výukových kurzů v objektu horního hradu, ale i v zámku, zahradách i okolí města a mapující tak kulturně vzdělávací potenciál památkového objektu a jeho okolí.
 • Vytvoření základního materiálu s názvem Vyhodnocení modelů prezentace tzv. horního hradu, který sumarizuje dosavadní poznání dosud nepřístupného objektu, základní možnosti jeho prezentace s důrazem na zachování jeho výjimečných hodnot a současně využití jeho potenciálu pro výchovu ke vztahu ke kulturnímu dědictví.
 • Stanovení hlavních zásad technického řešení budoucího návštěvnického provozu hradu s ohledem na jeden z hlavních cílů projektu: zajištění zachování maximální autenticity a originality značné výpovědní hodnoty dané památky.
 • Navržení jednotlivých modelů prezentace na základě dosud získaných výsledků, zhodnocení technických možností a zahájení prací na realizaci vybraného modelu.
 • Příprava vytvoření digitálního trojrozměrného modelu hradu jako potřebného nástroje alternativní prezentace. V plánu je pět etap od nejstarší známé podoby hradu po současnou. Vzhledem k tomuto relativně vysokému, leč pro cíle projektu potřebnému počtu modelů lze očekávat značnou finanční náročnost. Z těchto důvodů bude realizace probíhat postupně a dlouhodobě.
 • Řešitelé úkolu se podíleli na tvorbě Koncepce záchranného zajištění stavebně restaurátorské obnovy a památkové prezentace hradu, kterou vypracovala s.r.o. Girsa at. a jež zohlednila dosavadní poznatky i cíle úkolu.
 • Zástupci úkolu se zúčastnili vzdělávacího programu Kulturní dědictví a vzdělávánípořádaného ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu konaného v Třeboni, kde referovali o probíhajícím projektu.
 • Vytvoření samostatné domény www.castlebecov.eu a prezentace tohoto projektu v prostředí internetu a prostřednictvím tištěného letáčku.
 • V letech 2006-2008 probíhal průzkum, jež zkoumá a vyhodnocuje výjimečně bohatý epigrafický fond hradu. Jde o příklad maximalistického pojetí a vnímání památky jako pramene co nejvšestrannějšího poznání.
 • Systematické získávání archeologických poznatků v důsledku stavebních aktivit v areálu památky a jejich začlenění do výstupů projektu.
 • Zpracování projektu Státní hrad Bečov - projekt konzervace a prezentace horního hradu formou přihlášky do Evropy Nostry pro kulturní dědictví 2010.
 • Získání ocenění Europa Nostra Awards 2010 v kategorii Projekt/výzkum za uvedený projekt.
 • Zapojení probíhajících prací (restaurátorské práce, záchranný archeologický výzkum, epigrafický průzkum atd.) do experimentální prezentace.
 • Vyhodnocení epigrafického fondu a jeho komparaci s archivními prameny a převedení výsledků do elektronické formy.
 • Shromáždění validních podkladů pro následnou a postupnou realizaci trojrozměrných modelů hradu na základě nejaktuálnějších poznatků o jeho stavebně-historickém vývoji.
 • Vytvoření strukturovaného pracovního listu (jako originální pomůcky) pro možnost kvalitnějšího prožitku realizované prohlídky. Tento list bude obsahovat pro prohlídkovou trasu strukturované údaje, popisná data, obrázky a historickou ikonografii. Tuto pomůcku obdrží návštěvník zdarma před zahájením prohlídky. Pracovní list bude mít též prostor pro osobní poznámky, zaznamenání případných otázek k pozdější diskusi, atd. Předpokládáme, že zejména v případě vzdělávacích institucí se bude s tímto materiálem dále pracovat.