Realizace

2016

Letošní rok se na jedné straně nesl ve znamení opětovného zahájení realizačních prací stavební a památkové obnovy v podobě tolik očekávaného dokončení vnějšího pláště hradu a straně druhé pak v prostředí sporů, které souvisely s vyhlášenou likvidací společnosti GIRSA AT spol. s r.o., generálního projektanta obnovy. Provedeným udržovacím nátěrem nové střechy hradu a dokončením vnějšího pláště hradu je tak konečně dokončena důležitá obnova záchrany mimořádně autentického středověkého hradu Bečov.

Stručný přehled realizovaných kroků:

 • Byla vytvořena potřebná realizační projektová dokumentace k jižní fasádě Horního hradu jako nezbytný nutný předpoklad pro zahájení výběru dodavatele realizačních prací. Dokumentaci zhotovil Ing. Vereš za 32.000,- Kč vč. DPH.
 • Ve veřejné neuzavřené soutěži byl vybrán zhotovitel jižní fasády společnost Terrigena Art s.r.o., která za částku 2.585.593 vč DPH úspěšně konzervační metodou provedla obnovu vnějšího pláště hradu.
 • Proběhlo nové zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci SO 04 Okružní komunikace, zvítězil ing. arch. Sedláček. Náklady 272.250,- Kč vč. DPH bude uhrazeno v příštím roce po převzetí dokumentace.
 • I v tomto roce pokračovaly průzkumné a odborné práce, v tomto případě v podobě odebrání nových dendrochronologických vzorků (ing. T. Kyncl) a operativním stavebně historickým průzkumem jižní fasády z lešení (ing. J. Anderle).
 • Náklady na činnost správce stavby tvořily 313 481,- Kč vč. DPH.

V roce 2016 činily celkové proinvestované náklady programu SMVS MK ČR 3.115. 000,- Kč, vlastní zdroje (osazení okapů a provedení dodatečného dendrochronologického průzkumu, apod.) přesáhly 100 tisíc Kč.

Mimo realizace hrazené z prostředků SMVS MK ČR se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci opravy barokního arkádového mostu, který se jednak díky nezdařilé opravě v 90. letech minulého století nachází ve značně neuspokojivém stavu a jednak tvoří strategické místo pro zpřístupnění obnovované horní části areálu NKP Bečov. Též byla zadána další fáze projektové dokumentace adaptace vstupního objektu čp. 201 na I. nádvoří v úrovni pro stavební povolení. Díky bezplatnému získání pozemku před hradním parkem došlo ve spolupráci s městem Bečov nad Teplou ke zpřístupnění zaniklé historické cesty pod hradním parkem, proběhly udržovací práce komínových těles, obnova kašny na druhém nádvoří, a dokončení úprav prostor pod bývalými kočárovnami spojené s experimentální květinovou okrasnou výsadbou. V neposlední řadě byly zadány a realizovány další odborné, statické a geoinženýrské průzkumy hradu a areálu. Jako oživení byla svépomocně a v předstihu vybudována, dle schválené projektové dokumentace Ing. Šindeláře, bylinková hradní zahrádka, kterou po dokončení okružní komunikace budou moci volně navštívit všichni návštěvníci a obyvatelé Bečova nad Teplou. Taktéž bylo pokročeno v oblasti restaurování původního zámeckého mobiliáře, kdy se na zámek po náročné rekonstrukci vrátila sedací souprava a několik vzácných obrazů. Za povšimnutí též stojí letošní připojení areálu NKP na pult centrální ochrany HZS Karlovarského kraje jako odraz splnění všech náročných podmínek a mnohaleté snahy o zajištění adekvátní protipožární ochrany spočívající ve vytvoření a provozu unikátního protipožárního systému.

V roce 2017 bude nejdůležitější pokračovat v zadávání nové projektové dokumentace ( SO 02 hradní nádvoří a SO 01 Pluhovské domy), tak aby bylo možné soutěžit a vybrat jednotlivé zhotovitele stavebních etap památkové obnovy i realizátora nové expozice relikviáře sv. Maura. Konkrétně předpokládáme realizaci okružní komunikace kolem obnoveného vnějšího pláště hradu. Správa SHZ Bečov plánuje zkušební zprovoznění a zpřístupnění této části spolu s instalací slavnostního osvětlení a informačního systému na podzim roku 2017. Bude nutné aktualizovat harmonogram prací, termín dokončení a popř. modifikovat způsob využití samotného interiéru hradu.

2015

Tento rok znamenal z důvodů obtížné administrace projektu a vleklých problémů s dodavateli fyzické přerušení stavební obnovy. Byl však vysoutěžen externí technický dozor investora tzv. správce stavby a podařilo se navázat na předchozí architektonickou soutěž na generálního dodavatele projektové dokumentace pro hrad a Pluhovské domy (proběhla v letech 2012-2013) vyhlášením další architektonické soutěže na řešení nové expozice relikviáře sv. Maura v Pluhovských domech. Na tomto materiálu bylo plně v intencích původního investičního záměru intenzivně pracováno, proběhly konzultace s předními odborníky na danou problematiku a kontinuálně se zúročilo několikaleté odborné úsilí, znalosti a zkušenosti vážící se ke komplexnímu pochopení fenoménu relikviáře sv. Maura a jeho efektivní prezentaci. Cílem je vytvořit novou volně přístupnou tematickou expozici muzejně-galerijního typu, která bude významnou románskou zlatnickou památku prezentovat z rozličných úhlů pohledu: umělecko-historická linka, sakrální význam, příběh pátrání a nalezení, historická linka, edukativní a didaktická linka. Obě soutěže obsahovaly veřejnou prezentaci spojenou s konferencí a diskuzí s odbornou i laickou veřejností. V prvém případě na půdě Národního technického muzea v Praze, v druhém případě pak v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Stručný přehled realizovaných kroků:

 • Architektonická soutěž - realizace zpracování výtvarného a prostorového řešení nové tematické expozice relikviáře sv. Maura v prostoru Pluhovských domů ing. arch. Javůrek, SGL Projekt s.r.o., celkové náklady na studii a dopracování ke stavebnímu povolení činily 272.250,- Kč vč. DPH.
 • Proběhlo upřesnění zaměření zaniklého objektu pro potřeby generálního projektanta GIRSA AT spol. s r.o., v ceně 30.129,- Kč vč. DPH
 • Vznikla Projektová dokumentace SO 04 Okružní komunikace k stavebnímu povolení, GIRSA AT spol. s r.o., cena přesáhla 160.000,- Kč vč. DPH. Dokumentace nemůže být využita, neboť podstatně překročila hranici realizační ceny. Nesplnění podmínek zadání je řešeno s dodavatelem. Taktéž došlo k převzetí projektové dokumentace zaměřené na interiérové zařizovací předměty pro hrad v ceně 157.300,- Kč vč. DPH. Tyto podklady budou moci být využity při samotné budoucí realizaci.
 • Zadání veřejné zakázky na zhotovitele poslední části vnějšího pláště (jižní fasáda) se nepodařilo uzavřít, neboť v uzavřené výzvě pro 5 uchazečů se přihlásil pouze 1 uchazeč, který překročil nabídkou 1,6 mil. Kč předpokládanou cenu, a soutěž byla zrušena.
 • Bylo dokončeno výběrové řízení na externího správce stavby, společnost Grant Help s.r.o. Praha, za tyto služby účtovala 45.980,- Kč vč. DPH. Celkové náklady na službu správce stavby činily 346.849,- Kč vč. DPH.
 • Mimo projektování GIRSA AT spol. s r.o. se též podařilo vysoutěžit a zadat specializovanou zakázku na vytvoření projektové dokumentace slavnostního osvětlení hradu a Pluhovských domů ve stupni ke stavebnímu povolení, včetně realizace světelné zkoušky. Práce provedl Techniserv s.r.o. za 72.600,- vč. DPH.
 • Taktéž pokračovaly odborné průzkumy, a to v podobě Ikonografického průzkumu interiéru kaple, který zpracoval prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.
 • Závěrem roku bylo do interiéru hradu plošně instalováno měření mikroklimatu, jenž provedla za 349.690, - Kč DPH odborná firma TRinstrumens Brno s.r.o. Systém umožňuje podrobné sledování, přenos, vyhodnocení a archivaci strategických dat, která budou využita jak při procesu obnovy interiéru hradu, tak při budoucím zpřístupnění.

V roce 2015 činily celkové proinvestované náklady programu SMVS MK ČR 1.732.791,- Kč vč. DPH, vlastní zdroje ( skicovné a odměny v soutěži o novou expozici relikviáře sv. Maura, příprava staveniště, dotisky projektové dokumentace, oprava tzv. vlašského komínu, apod.) přesáhly 120.000,- Kč vč. DPH.

V roce 2016 je prioritní snahou opětovně rozběhnout realizační fázi dokončení obnovy hradního pláště a provést udržovací nátěr nové střechy hradu. Mimo realizace hrazené z prostředků SMVS MK ČR se již podařilo zadat a realizovat studii vstupního objektu čp. 201 na prvním zámeckém nádvoří, který má do budoucna, po otevření celého areálu, lépe sloužit náročnému návštěvnickému provozu.

2014

Na počátku roku byla na základě úspěšně dokončené architektonické soutěže o návrh uzavřena smlouva mezi NPÚ územní památkovou správou v Praze a ateliérem GIRSA AT s.r.o o chybějících projekčních pracích souvisejících s obnovou horní části areálu.

Dne 15. května 2014 bylo vydáno Ministerstvem kultury Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2014 ve výši 6.123,9 tis. Kč. V tomto rozhodnutí se také  promítnula změna možného prodloužení dokončení akce na přelom let 2016/2017. V současnosti se připravuje v souladu se schváleným investičním záměrem i stávající smlouvou s  GIRSA AT s.r.o. veřejná soutěž na externího dodavatele návrhu moderní muzejní expozice relikviáře sv. Maura. Za tímto účelem ustanovila generální ředitelka NPU speciální odbornou komisi, složenou z předních odborníků na danou problematiku. Účast v této komisi přijali mimo jiné i ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D., restaurátor, PhDr. Alena Černá, dlouholetá specialistka na fenomén relikviáře sv. Maura z NPU UOP v Plzni, Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze či doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. – předseda poroty architektonické soutěže o návrh.

Stručný přehled realizovaných a plánovaných akcí pro rok 2014:

 • Zadavatel převzalod Girsa AT s.r.o. dokončené průzkumné práce – inventarizace a stavebně technický průzkum objektů Hradu a Pluhovských domů.
 • Došlo k předání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na objekty SO 01 Pluhovských domů a SO 05 Restaurování hradu. Vzápětí budou podány příslušné žádosti stavebnímu úřadu v Toužimi.
 • K architektonické soutěži byl nákladem NPU vydán katalog /Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov – Katalog veřejné architektonické soutěže, uspořádali Lukáš Hyťha, Tomáš Wizovský, Ladislav Zikmund – Lender (EDS),ISBN 978-80-7480-006-1/ který byl postupně distribuován účastníkům, porotců a všem dotčeným osobám a institucím, včetně MK ČR. Taktéž byl rozeslán v režimu povinného výtisku všem příslušným knihovnám a organizacím.V případě zájmu je k dispozici na generálním ředitelství NPU či na správě SHZ Bečov /viz obrazová příloha/.
 • Na náklady provozního rozpočtusprávy SHZ Bečov proběhly sondážní práce v objektech hradu a Pluhovských domů a bylazpracována inventarizace umělecko-řemeslných dřevěných prvků v minulosti provizorněuložených v objektu Pluhovských domů. Takto zaevidované dřevěnéprvky (okna, dveře, obložky, apod.) byly v počtu téměř čtyř stovek kusů transferovány a uloženy v dočasném depozitáři na SZ Valeč.V několika případech se podařilo ztotožnit autentické prvky a osadit je na svá původní místa /viz obrazová příloha/.
 • Samotná stavební obnova v letošním roce, z důvodu problematického průběhu architektonické soutěže a prodlev související s pozdějším smluvním zajištěním projektové dokumentace, spočívala pouze v dokončení udržovacího nátěru šindelové krytiny hradu. Celkové náklady na tuto činnost činily 180 tis. Kč. Přejímací řízení bylo ukončeno 3. 9. 2014. Kromě nátěru střechy hradu byl vyřešen též problém odtoku dešťových srážek z úžlabí mezi kaplovou věží a spojovacím traktem /viz obrazová příloha/.
 • Byla předána předběžná zpráva z archeologického výzkumu z etapy Pluhovské domy a přilehlé objekty, kterou realizovala UOP v Lokti společně s ZIP o.p.s v průběhu roku 2013 a částečně též v roce 2014.
 • V této době finalizují práce na dokončení ikonografického průzkumu výzdoby hradní kaple, který zpracovává přední odborník na danou problematiku doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD.
 • Do konce roku se sejde Odborná rada projektua bude řešit zejména problematiku návazných prací a zpřístupnění areálu jako celku.
 • Realizační tým Územní památkové správy v Praze dosud nemá vysoutěženou službu Správce stavby. I z tohoto důvodu byl tým z rozhodnutí ředitele posíleno investičního referenta s kvalifikací stavebního technika.

Mimo  Projekt příkladné  obnovy  hradu a přilehlých objektů hrazeného z programu SMVS 134V112000027 MK ČR se v letošním roce podařilo zahájit rozsáhlou obnovu hradního parku, bezprostředně přiléhajícího na toto řešené území.  Prostředky na Záchranu a obnovu vegetačních prvků hradního parku v Bečově nad Teplou poskytl Operační program životní prostředí MMR ČR a to ve výši 950.231,-  Kč. Před zahájením prací proběhla v hradním parku komentovaná prohlídka s autorem Projektu obnovy a záchrany hradního parku Ing. Jiřím Šindelářem. Tradiční technologickou prohlídku zajistilo Edukační centrum Bečov při státním hradu a zámku Bečov.  Po zpřístupnění celého areálu, si  tak budou moci v první fázi návštěvníci zajištěný hradní park prohlédnout, alespoň z horních partií obnovované historické okružní komunikace vedoucí kolem hradu.

2013

V tomto  roce  byly dokončeny práce na 3/4 vnějšího pláště hradu, provedena dílčí oprava šindelové krytiny a mimo projekt obnovy horní části areálu hrazeného z prostředků SMVS MK ČR byla též vyřešena preventivní oprava nástupní rampy do objektu čp. 203 z ulice Pod Zámkem. Zadány byly rovněž dva odborné posudky jednoznačně vyvracející mylné tvrzení negativního vlivu hradu na konstrukce zídek v jeho sousedství. Nejnáročnějším a také nejviditelnějším počinem této stavební sezóny bylo pak obnovení mostní konstrukce.

 • Po několika letech intenzivního úsilí zaměřeného převážně na řešení stavebně-technických havárií došlo v letošním roce konečně také na zahájení prací obnovujících některé zaniklé konstrukce původního vybavení hrado-zámeckého areálu v Bečově nad Teplou. První z těchto prácí je obnova dřevené lávky na západním parkánu. Zhotovitelem dle projektové dokumentace GIRSA AT  se staly Bankovní stavby a.s. – odštěpný závod PAMÁTKY. V rámci akce navázání na  tradice zimní těžby  bylo díky vzorovému pochopení dodavatelů a podpoře Lesní společnosti Bečov s.r.o.  získáno dřevo na zhotovení mostní konstrukce z místních zdrojů. Proces výroby od rozměření, přes ruční tesání, vytváření spojové konstrukce až po vlastní osazení mostu na místo měla možnost aktivně sledovat i veřejnost a to v rámci vzdělávacího programu interaktivních řemeslných dílen zaměřených na tesařství /více viz příspěvek Tesařské dílny na státním hradě a zámku Bečov/.
 • Pro další etapu obnovy bylo nejdůležitější uzavření architektonické soutěže o návrh a zahájení jednání s vítězem o uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace. Po realizaci výstavy soutěžních návrhů v NTM v Praze  a následné odborné konferenci, které měly za úkol prezentovat odborné i laické  veřejnosti tuto část Projektu příkladné obnovy, dojde na přelomu roku 2013 a 2014 též k vydání  Katalogu všech soutěžních návrhů.
 • Z odborných průzkumů bylo nejzásadnější provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu, jehož výsledky ovlivní právě začínající projektové práce a naplní tak jednu ze zásad příkladné obnovy významných památkově chráněných areálů, neboť díky tomuto zvolenému přístupu nedojde k možnému zničení důležitých podpovrchových pozůstatků stavebně-historického vývoje. Výzkum realizoval Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, vedoucím výzkumu byl Mgr. Filip Prekop z NPU UOP v Lokti. Během archeologického výzkumu byl zorganizován pro školní výpravy i individuální zájemce doprovodný vzdělávací program „Historie pod povrchem“, během kterého si účastníci nejen prohlédli archeologickou lokalitu, ale také si mohli aktivně vyzkoušet práci a metody terénních  archeologů /více viz edukace/akce-a-aktuality-1/.
 • V polovině roku byl dokončen restaurátorský záměr interiéru hradu a během celé stavební sezóny systematicky pokračovaly dokumentační a vyhodnocovací práce stavebně historického průzkumu. Nově byl též zadán ikonografický průzkum hradní kaple Navštívení Panny Marie a obytné věže Donjonu. Zhotovitelem vyhodnocení dochovaných maleb je přední odborník na umění doby Karla IV. doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
 • Během roku pracovala též Odborná rada projektu, poradního orgánu ředitele UPS v Praze, která se podílela na vyhodnocování vzniklých průzkumů a expertních zpráv a formulování možností dalšího vývoje projektu příkladné obnovy.   Součástí činnosti odborné rady bylo též zahájení prací spojených s přípravou plánované monografie Hradu Bečov.
 • V příštím roce dojde k naplnění druhé etapy smlouvy o dílo týkající se zaměření areálu, budou zahájeny práce na digitálních vizualizacích, výrobě 3D modelů a dalších softwarových aplikacích  určených pro prohloubení poznání vývoje hradu i k následujícím edukativním aktivitám. Bude provedeno dokončení vyklizení objektu Pluhovských domů pro předání staveniště, vytvořen pasport dřevěných a uměleckořemeslných prvků  a bude realizován první udržovací nátěr střechy hradu. Na základě předané dokumentace pak dojde k výběrovému řízení na zhotovitele samotných realizačních prací. Během stavební obnovy se dále musí vyřešit konkrétní podoba nové expozice relikviáře sv. Maura, provést některé stavebně-technické úpravy v již provozované části a  předefinovat provoz areálu (příprava na 10 měsíční návštěvnickou sezónu, zvýšení ubytovacích kapacity pro externí průvodce, přemístění pokladny, rozšířit zázemí pro návštěvníky, dořešit stavebně-technický stav velké zámecké terasy, apod.) Provoz  dolního zámku a zámeckých zahrad  bude i nadále nepřerušen.

Celkově bylo v letošním roce proinvestováno na stavební obnovu, průzkumy a související práce přes 2,5 miliónů Kč.

Celý proces Příkladné obnovy hradu, včetně doprovodných akcí, lze kromě již zavedených webových stránek www.castlebecov.eu a www.npu.cz/becov-obnova-hradu/aktualni-akce/ sledovat, též na nově zřízeném   facebookovém profiluwww.facebook.com/BecovOziveny.

2012

Stavební sezona byla v roce 2012 maximálně využita. Práce probíhaly od jara do podzimu dle připraveného harmonogramu.

 • dokončení a převzetí záchranného a statického zajištění parkánových a hradebních zdí
 • doplnění projektové dokumentace mostní konstrukce spojující prostor parkánu a formou veřejné zakázky vybrán zhotovitel. Výroba nosných částí mostku bude zahájena ještě na sklonku roku
 • probíhaly práce na další etapě konzervace a obnovy vnějšího pláště hradu. Zbývající část fasád hradu bude realizována po upřesnění finální podoby prostoru tzv. krčku až v rámci prací na této části
 • osazení restaurovaných oken a okenic, čímž do hradu spolu s dokončením střešního pláště z roku 2011 přestalo definitivně zatékat
 • pokračuje měření nároží kaple (sledování stavu po záchranném zajištění z let 2010- 2011)
 • hrad Bečov se díky svému založení na exponovaném skalním výběžku nad ohybem řeky stal jedním z modelových památkových objektů, na kterém byly specializovanou firmou STRIX CHOMUTOV a.s. v pilotním projektu NEMOTON aplikovány analýzy a revize skalních masivů (projekt byl podpořen Ministerstvem průmyslu ČR)

Vedle stavebních prací probíhala intenzivní příprava dalších etap projektu obnovy:

 • byla realizována architektonická soutěž o návrh řešení záchrany a obnovy hradu Bečov a přilehlých objektů. Těsnou většinou se stal vítězem soutěže MCA atelier s.r.o., druhé místo obsadil GIRSA AT, spol. s r.o., na třetím místě se pak umístil Masák & Partner s.r.o.
 • vyhlášena veřejná zakázka na restaurátorský záměr interiéru hradu a zahájeny práce
 • vyhlášena veřejná zakázka na dodavku předstihového archeologického výzkumu a zahájeny práce
 • příprava doplnění ikonografického průzkumu maleb v hradní kapli
 • od 16. ledna 2013 do 17. února 2013 v prostorách Národního technického muzea realizována unikátní společná výstava NPU a NTM „Tři staletí návrhů na přestavbu hradu Bečov aneb proměny pohledu na historickou architekturu“. Kromě soutěžních návrhů představí autoři výstavy také nerealizované originální návrhy z 19. a 20. století od význačných architektů Zítka a Černého. Záštitu nad touto výstavou osobně převzal generální ředitel Bc. K. Ksandr, člen poroty.

Z organizačního hlediska se podařilo oficiálně ustavit koordinátora projektu. Tato funkce byla sloučena s funkcí kastelána a vedením zpřístupněné části areálu byla pověřena zástupkyně kastelána. Nyní se připravuje jmenování Technické rady projektu a veřejná zakázka na pozici externího technického dozoru investora.

Taktéž v letošním roce byla laická i odborná veřejnost zapojena do procesu obnovy a to realizací druhého ročníku (Ne)tušených souvislostí tentokráte nazvanou pro vlastníky památek Cesty labyrintem péče o památku. Velký ohlas sklidil program speciálně zaměřený pro vlastníky památek. Pokračovaly též seminární přednášky a ukázky prací pro studenty ČVUT a pracovníky odborné i výkonné památkové péče.

2011

 • prohloubení stavebně historického průzkumu
 • záchranný archeologický výzkum ploch dotčených záchranou parkánového zdiva
 • první etapa geodetického zaměření pro projektovou dokumentaci
 • sběr dat pro 3D prezentaci a interpretaci areálu ve stávají i historické podobě
 • první etapa zajištění středověkého parkánového zdiva
 • pokračování konzervace fasád hradu
 • výběrové řízení na administrátora architektonické soutěže
 • příprava podkladů pro zadání mezinárodní architektonické soutěže o návrh řešení záchrany a obnovy hradu Bečov a přilehlých objektů. Vítěz soutěže zpracuje projektovou dokumentaci pro celkovou obnovu areálu.

Celkové vynaložené náklady v roce 2011 činily 5,800.000,- Kč.

Probíhající stavební obnova díky organizačním opatřením správy SHZ Bečov nenarušila plynulost návštěvnického provozu barokního zámku, který v roce 2011 zhlédlo 57.648 osob, to znamená o 2.236 návštěvníků více než v loňském roce. Správa zámku se bude i v dalších sezónách snažit o skloubení stavebních prací s běžným provozem, tak aby nedocházelo k jeho narušení. Z tohoto důvodu byla pro dopravu stavebního materiálu do nepřístupné části areálu zřízena lanová dráha.

Veřejnost měla v průběhu roku možnost seznámit se blíže s postupem stavebních a konzervačních prací v rámci projektu "(Ne)tušené souvislosti" díky sérii komentovaných prohlídek "Dobrodružství vápna a písku". Během prohlídky byli návštěvníci seznámeni s historickými stavebními technologiemi a způsobem jejich záchrany a prezentace. I do budoucna správa SHZ Bečov počítá s podobným zapojením veřejnosti do procesu záchrany a obnovy.