Prohlídky hradu a edukační programy v roce 2013

Vzdělávací program interaktivní řemeslné dílny - tesařství                  

V rámci stavby nové lávky přes bývalý hradní parkán u západní paty donjonu, proběhly od dubna do června 2013 tři řemeslné dílny zaměřené na tesažství.

6. – 7. 4. 2013   První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes

Pro stavbu základní mostní konstrukce bylo zapotřebí nastavit podélné nosné trámy plátovými spoji a na příčných trámech vyrobit ozdobné zakončení - tzv. trámové zhlaví. Účastníci dílny mohli vidět názorné ukázky výroby těchto prvků současnými i tradičními ručními nástroji, používanými v minulosti.

 

27. – 28. 4. 2013   Druhá dílna – Tesařský dvůr

Cílem druhé dílny bylo ukázat, jakým způsobem byla organizována práce na tesařském dvoře a jak se tesařská praxe v průběhu staletí vyvíjela. Předvedeny byly ukázky tesání trámů – nízká a vysoká práce a výroba tesařských spojů – čep, dlab, rozpor, plát, rybina. Návštěvníci si měli možnost vyzkoušet práci se základním ručním nářadím.

 

26. 4. 2013 navštívilo ukázkovou tesařskou dílnu také sedm tříd ZŠ Bečov n. Teplou.

 

2. 6. 2013 Třetí tesařská dílna aneb "Jak se staví most"

Poslední ze tří workshopů věnovaných tesařskému řemeslu se uskutečnil 2. 6. 2013. Návštěvníkům byla nabídnuta jedinečná možnost podílet se na obnově středověkého hradu a účastnit se dokončení prací a montáže parkánového mostu.

V edukační místnosti byli účastníci za pomoci fotografií s výkladem seznámeni s dosavadním průběhem stavby.  Poté dílna pokračovala v místě montáže na parkánu u západní paty donjonu, kde byly osazeny boční konstrukce zábradlí. Návštěvníci se dozvěděli, jakým způsobem se tyto prvky rozměřují a vyrábí a mohli se sami účastnit dokončení mostu.

 

Historie pod povrchem pro ZŠ a SŠ

Interaktivní vzdělávací program určený žákům a studentům základních a středních školnavštívilo ve dnech 18. až 21. 6. 2013 128 pedagogů a dětí ve věku 9 až 16 let  a jedna experimentální skupina dospělých návštěvníků.

Cílem programu bylo jednak zprostředkovat informace o archeologii jako vědním oboru, který významnou měrou přispívá k poznání života minulých generací a zároveň nabízí pohled na skrytou tvář památkových objektů. Dále pak nabídnout návštěvníkům nevšední a bezprostřední zážitek z účasti na archeologickém výzkumu

Program zahrnoval prohlídku běžně nepřístupných částí areálu - hradní kaple, přízemí a sklepů Pluhovských domů, s výkladem o historii a stavebním vývoji hradu, exkurzi na archeologickou lokalitu s možností nahlédnout do otevřených sond včetně sondy v hradní kapli, kde byl v roce 1985 objeven románský relikviář svatého Mauran a  příležitost vyzkoušet si na cvičném terénu základní činnosti spojené s archeologickým výzkumem - odkryv, dokumentaci a zpracování nálezů.

Historie pod povrchem pro veřejnost

Mimořádný program Historie pod povrchem byl realizován jako součást právě probíhajícího archeologického výzkumu na hradě Bečov o víkendu 13.- 14. července 2013

Dobrodružství vápna a písku

Tradiční technologické prohlídky realizivané každoročně v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti (http://www.npu.cz/netusene-souvislosti/).

Termíny: 13.-14. července 2013, 10.-11. srpna 2013, 22. října 2013

Speciální prohlídky hradu se zaměřením na dřevěné prvky a konstrukce

V návaznosti na jedno z témat vyhlášených Národním památkovým ústavem pro rok 2013 - "půdy, krovy aneb jak se stavělo" - proběhly v sobotu 7. 9. 2013 od 11:00 a 15:00 hod.speciální prohlídky hradu Bečov zaměřené na dřevěné prvky a konstrukce.

Lektorem byl Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Laboratoř mobilní diagnostika a podpora památkové péče, CET – Centrum excelence Telč.

Cílem programu bylo zprostředkovat informace o konkrétních dřevěných prvcích a konstrukcích nacházejících se na bečovském hradě; obecném používání dřeva jako materiálu, který je významnou součástí historických staveb; historických technologiích použití a zpracování dřeva, způsobech jeho oprav a údržby. V neposlední řadě bylo cílem programu nabídnout účastníkům možnost nahlédnout do dosud veřejnosti běžně nepřístupných prostor středověkého hradu, který prochází stavební obnovou. 

Program zahrnoval prohlídku běžně nepřístupného středověkého hradu s výkladem o historii a stavebním vývoji hradu, komentář lektora Ing. Jiřího Bláhy, Ph.D. zaměřený na dřevěné prvky a konstrukce a závěrečné shrnující promítání s komentářem lektora.