Edukace na státním hradu a zámku Bečov

Součástí rozsáhlé obnovy, kterou nyní prochází část areálu NKP Bečov - hrad, Pluhovské domy a jejich okolí, by mělo být mimo jiné zřízení stálé edukativní expozice s interaktivními prvky, učebnami a multifunkčním sálem.

2015

Účast SHZ Bečov a jeho Edukačního centra na shrnutí a zpracování výstupů projektu Památky nás baví (Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky) - výstavě, interaktivní mapě památkových objektů, e-learningových kurzech, seminářích pro pedagogy, katalogu a metodikách. 

2014

Nový prohlídková trasa zámkem pro děti nazvaná Procházka minulostí.

Od 1.6. spuštěny webové stránky pro děti (http://prodeti.zamek-becov.cz

2013

Dne 29. května 2013 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou.Jejím účelem je potvrzení a prohloubení dosavadní spolupráce, na jejímž základě získává státní hrad a zámek Bečov status Fakultního památkového objektu.

Zahájeny práce na pilotních edukačních programech.

Posílení jdenodenních výjezdů s modelem relikviáře sv. Maura do škol, domovů pro seniory, na obecní úřady, ale i vícedenní návštěvy ÚOP v Telči a ÚOP v Českých Budějovicích.  

2012

Státní hrad a zámek Bečov se roku 2012 zapojil do projektu Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI). SHZ Bečov tak navázal na své dosavadní vědeckovýzkumné a edukativní aktivity probíhající již řadu let v rámci Vědy a výzkumu a stal se v rámci projektu regionálním edukačním centrem pro Karlovarský a částečně i Plzeňský kraj. Grantový projekt bude realizován od července 2012 do konce roku 2015 (více O projektu).

Trvalá nabídka programu pro dětské návštěvníky s názvem Relikviář pro každého.

2011

Vznik haptického modelu relikviáře sv. maura v poměru 1:1.

2006 - 2011

Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím - Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů - Věda a výzkum.

Hlavní výstupy:

Relikviář pro každého

Program spojený se vznikem haptického modelu relikviáře sv. maura v poměru 1:1 s odnímatelnými replikami reliéfné a sochařské výzdoby a náznakem obsahu. Ve spolupráci se Soukromým reálným gynáziem Přírodní škola, o.p.s. byl dále vytvořen  komiks, animovaný film a některé pomůcky pro nevydomé. Použití pomůcek bylo záhy rozšířeno také na skupiny dětských návštěvníků.

Dobrodružství vápna a písku

Program navázal na experimentální prohlídky hradu, ale vznikal již ve spolupráci s ústředním pracovištěm NPÚ. Lektorkami byly odbornice z technologické laboratoře, jejichž cílem bylo zpostředkovat účastníkům dobrodružství poznávání historických materiálů a technologií, se zaměřením zvláště na omítky vnitřní i vnější. Účastníci mohli mimo jiné vystoupat na lešení a být účastni procesu restaurování fasády, měli možnost zamíchat si vápennou maltu nebo si prohlédnout historickou omítku pod mikroskopem.

Dobrodružství stavební historie

Těžištěm programu zaměřeného na poznávání stavební historie, architektonických prvků, ale také dějin všedního dne se stal areál hradu. Cílovou skupinu tvořili studenti středních škol, kteří si během kurzu vyzkoušeli roli terénních badatelů. Vybaveni pomůckami, pracovali se základními informacemi a jejich úkolem během prohlídky hradu bylo nalézat řešení na dané otázky, orientovat se v prostoru, konfrontovat a interpretovat výsledky svých pozorování v rámci pracovních skupin. Důležitým partnerem při testování prohlídek hradu i při tvorbě a vzniku druhého programu bylo Soukromé reálné gynázium Přírodní škola, o.p.s.