Obnova hradu

Areál národní kulturní památky státního hradu a zámku Bečov tvoří výjimečný soubor cenných architektur zastupujících gotický, renesanční, barokní i historizující sloh. V současnosti je areál přístupný pouze z jedné třetiny, zbývající dvě jsou veřejnosti běžně uzavřené. Cílem obnovy je zpřístupnění až 90% areálu veřejnosti.

V centru obnovy je goticko renesanční objekt bečovského hradu, který zaujímá skalnatý hřbet ostrožny nad říčkou Teplá. Jádro hradu dnes tvoří tyto stavby: okrouhlá věž, tzv. bergfrit, obdélná věž s kaplí Navštívení Panny Marie, čtverhranná věž zvaná donjon, spojovací křídlo, tzv. tabulnice a Pluhovské domy vzniklé přestavbou původního hradního paláce. Stavby tvoří jednotný architektonický celek, z vnější strany jsou obklopeny torzy fortifikací a z vnitřní svírají malé nádvoří.

Dnes nepřístupné budovy jsou ve špatném a místy i v havarijním stavebně technickém stavu. Cílem obnovy hradu Bečov není pouze stavební oprava konstrukcí a zpřístupnění jednotlivých částí veřejnosti. Primárním záměrem je realizace příkladné památkové obnovy s důrazem na zachování všech památkových hodnot areálu a otevření hradu široké veřejnosti formou vzdělávacích programů nejrůznějšího zaměření.

Přípravou procesu obnovy se správa památkového objektu zabývala téměř deset let. Během této doby byly provedeny desítky průzkumů, jednání a odborných diskuzí. Již první vyhodnocené nálezy byly natolik významné, že je často nezbytné v nich pokračovat, aktualizovat a prohlubovat i v rámci probíhajících stavebních a restaurátorských činností. Provedené práce a aplikované technologie jsou tak neustále verifikovány a upřesňovány v praxi. Na obnově hradu se podílí desítky předních odborníků a specialistů celé řady oborů.

Na základě studia výsledků nálezů a průzkumů byla vypracována idea obnovy hradu a jeho budoucího využití (viz on – line publikace Hrad Bečov projekt konzervace a prezentace), která byla oceněna mezinárodní cenou Europa nostra v roce 2010 v kategorii Projekt / Výzkum.

Shromážděná data umožnila vypracovat dílčí projektové dokumentace pro provedení stavby a získat nezbytná povolení potřebná k zahájení prací. V roce 2011 zařadilo Ministerstvo kultury projekt obnovy hradu mezi akce financované státem.

Funkční uspořádání a prezentace jednotlivých částí areálu byla ještě před zahájením obnovy testována vědeckými metodami (viz záložka výzkum). V nejstarším hradním jádře vznikne edukativní prohlídka středověkého hradu (nejčastěji formou vzdělávacích programů), v Pluhovských domech bude vybudována atraktivní expozice relikviáře sv. Maura, čímž se zvýší komfort návštěvníků a umožní efektivní celoroční provoz tohoto okruhu. V tzv. Dolním zámku bude realizována památková instalace historických interiérů, založená především na původním vybavení zámku.

Vedle interiérových expozic se plánuje otevření i exteriérových návštěvních okruhů, např. zámecké zahradnictví a tzv. hradní park nebo historická okružní cesta se zaměřením na architekturu, historické osídlení a tzv. kulturní krajinu.