Výběrová literatura

Základní literatura

Anderle, J., 2008: Uspořádání bytů v některých velkých hradech doby Karla IV, Svorník VI, Praha, s. 13–32.
Anderle, J., 2007: Pluhovské domy v jádru hradu Bečova nad Teplou, Průzkumy památek 14, č. 1, Praha, s. 3–25.
Anderle, J. – Kyncl, J., 2002: Vývoj horního hradu v Bečově nad Teplou, Průzkumy památek IX, č. 2, Praha, s. 75–106.
Beneš, J., 2000: Bečov nad Teplou (okr. Karlovy Vary) – hláska hradu, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 42, Praha, s. 24.
Beneš, J., 2001: Výzkum horního hradu v Bečově nad Teplou v roce 2001, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 43, Praha, s. 30–31.
Berger, T. – Záhoř, T. – Kyncl, J., 1995: Průzkum hradu Bečov, Zprávy památkové péče 55, č. 5, Praha, s. 171–174.
Bernau, F., 1875: Geschichte des alten Schlosses Petschau bei Carlsbad. Karlovy Vary.
Bůžek, V., 1999: Mezi Bečovem, Wildbergem a Norimberkem (Příspěvek ke komunikaci českých stavů se zahraničím ve čtyřicátých letech 16. století). In: Stavovský odboj roku 1547, Pardubice.

Cink, O. - Maryška, F. - Staňková, D. - Wizovský, T., 2010. Relikviář svatého Maura, Sokolov. 
Cink, O. – Sokol, P. – Wizovský, T., 2008: Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. Zprávy památkové péče 68, č. 6, Praha, s. 500–504.
Cink, O. - Sokol, P. – Wizovský, T., 2007: Bečov:Cesta do středověku. Leták o projektu, Bečov nad Teplou.
Cink, O. - Wizovský, T., 2010. Bečov hrad a zámek – historie a sbírky, Libice nad Cidlinou.
Die Erde, Handatlas, A. Hartlebens’ Verlag, Vídeň, Pešť, Lipsko, 1889.
Durdík, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha.
Foster, L., 2007: Bečov nad Teplou – archeologické sondy v tzv. Pluhovských domech, Průzkumy památek 14, č. 1, Praha, s. 26–34.
Girsa, V., 2010: Mezinárodní ocenění Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov. In: Zprávy památkové péče 70/2010/4. Praha. s. 288-289.
Girsa, V. - Hanzl, M. - Michoinová, D. - Wizovský, T., 2009: Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace. Praha, s. 1-118.
Girsa, V. - Hanzl, M. - Michoinová, D. - Wizovský, T., 2009:. State Castle Bečov – Project of Conservation and Presentation of the Horní hrad (The Upper Castle). Praha
Goryczková, N., 2011: Relikviář na Pražském hradě. Zprávy památkové péče 71/2011/2. Praha. s. 136. 
Jerie, P., 2010: Hrad Bečov – Projekt konzervace a prezentace. Zprávy památkové péče 70/2010/4. Praha. s. 294. 
Gnirs, A., 1932: Petschau. Geschichte und Bauwerk einer Burg und der unter ihrem Schutze entstandenen bürgerlichen Siedlung, Augsburk.
Gnirs, A., 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Bezirken Tepl und Marienbad, Augsburk.
Havlůjová, H. a kol., 2014: Památky nás baví: katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR, Praha.
Havlůjová, H. a kol., 2015: Památky nás baví. 4, Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací: metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení, Praha.
Hyťha, L. - Wizovský, T. - Zikmund-Lender, L., 2013: Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečova: katalog veřejné architektonické soutěže, Praha.
Kamenická, E. – Foster, L., 2008: Archeologie Bečova, Hláska 19, Plzeň, s. 33–34.
Kyncl, J. – Anderle, J., 2002: Hrad Bečov nad Teplou, zajímavý zdroj materiálu pro datovací standardy borovice a smrku. Zprávy památkové péče 62, č. 5, Praha.
Menclová, D., 1972: České hrady II, Praha.
Pánková, K. - Wizovský, T., 2011: Florenes – původní domov relikviáře sv. Maura. Zprávy památkové péče 71/2011/2. Praha. s. 80-84.
Pánková, K. - Wizovský, T., 2011: Rodové sbírky vévodské rodiny Beuafort-Spontin v Bečově nad Teplou. Zprávy památkové péče 71/2011/2. Praha. s. 85-94.
Rozinková, K. - Wizovský, T., 2013: Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov. Zprávy památkové péče, roč. 73, č. 5, s. 432–437.
Rozinková, K. - Wizovský, T., 2014-2016: Libreto a scénář nové tematické expozice relikviáře sv. Maura, SHZ Bečov, Bečov nad Teplou.
Rozinková, K., 2016: Technický scénář památkové interiérové instalace dolního zámku Bečov, Bečov nad Teplou.
Rozinková, K. - Wizovský, T., 2014: Parametry pro instalování nové expozice relikviáře sv. Maura, Bečov nad Teplou.
Rozinková, K. - Wizovský, T. a kol., 2014: Libreto a scénář nové expozice relikviáře sv. Maura, SHZ Bečov, Bečov nad Teplou.
Sedláček, A., 1905: Hrady, zámky, tvrze království českého XIII, Praha.
Sokol, P. 2003: Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť, Archeologické rozhledy LV, Praha, s. 736-766.
Sokol, P. 2003: Šibenice v Bečově nad Teplou, hrdelní soudnictví a archeologie, Západočeský historický sborník 8, Plzeň, s. 101-127.
Sokol, P. 2004: Výsledky některých záchranných archeologických výzkumů v r. 2002, Hláska – zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XV, č.2, Plzeň, s. 26-31.
Sokol, P., 2004: Výsledky některých záchranných archeologických výzkumů v r. 2002, Hláska – zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XV, č. 2, Plzeň, s. 26–31.
Sokol, P., 2005: Z výzkumů zámků Karlovarského kraje v roce 2004, Hláska XVI, č. 3, Plzeň, s. 33–36.
Sokol, P. 2006: Konzervace zdiva historické šibenice v Bečově nad Teplou. Možnosti drobné památky. Sborník přednášek z odborného semináře Problematika konzervace torzálních památek, pořádaného Společností pro technologie ochrany památek STOP, Praha, s. 32-38.
Sokol, P. 2008: Popraviště v Bečově nad Teplou. Využití a prezentace archeologické lokality, Veřejná archeologie II, Praha, s. 93-100.
Sokol, P. 2008: The Gallows at Bečov nad Teplou, District of Karlovy Vary, Czech Republic – Research, Conservation, Presentation, in: Richtstättenarchäologie, Dormagen, s. 250-269.
Sokol, P. – Wizovský, T. 2008: Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch, Zprávy památkové péče 4, Praha, s. 317-319.
Varhaník, J., 2004: Krypta v kapli hradu Bečova. In: Dějiny Staveb 2004, Plzeň.
Velímský, T., 2002: Hrabišici, páni z Rýzmburka, Praha.
Wasková, M. – Široký, R., 2007: Bečov nad Teplou, horní hrad. Epigrafika a její přínos pro poznání stavebního vývoje objektu. In: Dějiny staveb 2007, Plzeň.
Wasková, M. – Wizovský, T., 2007: Cesta k poznání, zachování i využití kulturně-historického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou, Zprávy památkové péče 67, č.6, Praha, s. 403–404.
Wizovský, T. 2007: Šibeniční čas v Bečově nad Teplou aneb příběh drobné památky v krajině, Arnika 1, s. 18-22.
Wizovská, D. - Wizovský, T., 2015: Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Příspěvek na mezinárodní konferenci, Telč 24. – 26. září 2015.
Wizovský, T., 2016: Příkladná obnova hradu Bečov a jeho prezentace. Příspěvek na Mezinárodném kultúrnem festivalu: LEVOČA – SPIŠSKÝ HRAD, 12.-13. srpna 2016.
Kol. autorů, 1999: Sborník 600 let Bečova. Bečov nad Teplou, s. 1–152.
Závěry a doporučení z Odborné dílny Státního ústavu památkové péče, konané na hradě Švihově dne 30. května 2002 (Zprávy památkové péče 5/2002, ročník 62)
Závěry a doporučení z Odborné dílny Státního ústavu památkové péče, konané na Státním hradu a zámku v Českém Krumlově dne 18. července 2002 (Zprávy památkové péče 7/2002, ročník 62)

Výběr nepublikovaných zpráv a materiálů

Anderle, J., 2000: Hrad Bečov, kaplová věž, stavebněhistorický průzkum, Ateliér historické architektury, Plzeň.
Anderle, J., 2001: Stavebněhistorický průzkum Bečov – hrad, Ateliér historické architektury, Plzeň.
Anderle, J., 2005: Bečov nad Teplou – hrad, takzvané Pluhovské domy. Stavebněhistorický průzkum, Ateliér historické architektury, Plzeň.
Anderle, J., 2007: Bečov nad Teplou – hrad, podklad k tvorbě modelu hradu, Ateliér historické architektury, Plzeň.
Anderle, J., 2009: Bečov nad Teplou – hrad, stavebněhistorické podklady k projektu EUROPA NOSTRA, Ateliér historické architektury, Plzeň.
Berger, T. – Záhoř. T., 2005: Expertní restaurátorská zpráva o stavu zachování nástěnných maleb v kapli Navštívení Panny Marie a o stavu nástěnných maleb a omítkových vrstev na hradě Bečově.
Berger, T. – Záhoř. T. – Stieber, P., 2008: Restaurátorská zpráva o zabezpečení nástěnných maleb objektu kaplové věže a dalších historických omítek hradu Bečov, I. etapa.
Berger, T. – Záhoř. T. – Stieber, P., 2008: Restaurátorská zpráva o zabezpečení nástěnných maleb a historických omítek hradu Bečov, II. etapa.
Cink, O., 2005: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Plzni.
Cink, O., 2006: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Plzni.
Cink, O. – Sokol, P. – Wizovský, T., 2007: Hrad a zámek Bečov nad Teplou. Prohlídkový okruh Hrad A, základní manuál (scénář), SHZ Bečov.
Cink, O. – Soroka. M., 2010: Hlavní zásady technického zabezpečení návštěvního provozu hradu Bečov. Plzeň
Černík, M. a kol., 2008: Bečov nad Teplou, hrad, pracovní list Via Bečov.
Foster, L., 2007: Bečov nad Teplou – areál hradu a zámku. Národní kulturní památka – r.č. 28094/4–726. Archeologický výzkum 2007. Schodiště pod hláskou. Parkán S od hradu. Pluhovské domy, II. etapa. Stavební parcela 247 pod zámeckou kuchyní. Předběžná nálezová zpráva. NPÚ ÚOP v Plzni.
Girsa, V. – Hanzl,M., 2006: Bečov Horní hrad – Koncepce záchranného zajištění, stavebně-restaurátorské obnovy a památkové prezentace, GIRSA AT s.r.o. – ateliér konzervace a obnovy historických staveb, Praha.
Girsa, V. – Hanzl, M., 2006: Projekt záchrany NKP hrad a zámek Bečov, aktualizace Horní hrad, Praha.
Girsa, V. – Hanzl, M., 2007: Bečov Horní hrad – Projekt stabilizace a konzervace exteriéru, GIRSA AT s.r.o. – ateliér konzervace a obnovy historických staveb, Praha.
Havlůjová, H., 2009: Dobrodružství stavební historie pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií – metodické podklady pro učitele, Praha.
Holanová, E. – Heroutová, M., 1964: Bečov nad Teplou, hrad, stavebněhistorický průzkum, SÚRPMO, Praha.
Holanová, E. – Heroutová, M., 1968: Bečov nad Teplou, hrad, stavebněhistorický průzkum. Doplňky, SÚRPMO, Praha.
Holanová, E. – Heroutová, M. – Líbal, D., 1969: Bečov nad Teplou, hrad, stavebněhistorický průzkum. Doplněk II, SÚRPMO, Praha.
Kamenická, E., 1989: Bečov nad Teplou, hrad, Závěrečná zpráva o archeologickém průzkumu kaple a paláce, NPÚ ÚOP v Plzni.
Klsák, J., 2000: Bečov nad Teplou, hrad, Bečov – hrad, Nálezová zpráva archeologického výzkumu kaple Navštívení Panny Marie, Karlovarské muzeum.
Krušinová, L., 1984, 1985: Bečov nad Teplou, hrad, Hlášení o archeologické činnosti, NPÚ ÚOP v Plzni.
Lidmila, P., 2012: Geotechnická rizika areálu hradu Bečov. Arcadis Geotechnika, a.s., Ústí nad Labem.
Míka, R. – Tomas, P., 2009: Hrad Bečov – ideální rekonstrukce gotické podoby hradu, projekt výroby modelu hradu v měřítku 1:2000, M-Plan, Mariánské Lázně.
Panáčková Feixová, J., 2008: Bečov nad Teplou, hrad, Cesta do středověku, Najdi dochované historické stavební stopy a poznej život hradu.
Rineš, J., 2005: Statický posudek vlastního hradního komplexu Bečov nad Teplou.
Ryšavý, V., 2005: Bečov nad Teplou, doplňky k archivnímu průzkumu, NPÚ ÚOP v Plzni.
Sokol, P., 2003: Bečov nad Teplou – Šibeniční vrch. Zpráva o archeologickém výzkumu šibenice v letech 2002 – 2003, NPÚ ÚOP v Plzni.
Sokol, P., 2008: Státní hrad a zámek Bečov, inženýrské sítě 2002– 2003, archeologický výzkum. Nálezová zpráva, NPÚ ÚOP v Plzni.
Sokol, P., 2009: Hrad Bečov.Tematické programy památkového objektu a okolí. Přehled a stav zpracování k roku 2009. Plzeň
Sokol, P., 2009: Hrad Bečov.Vyhodnocení modelů prezentace tzv. horního hradu. Plzeň
Sokol, P., 2010: Hrad Bečov.Vyhodnocení prohlídek a zpětné vazby. Plzeň
Sokol, P. – Wizovský, T. – Cink, O. 2010: Hrad Bečov - cesta do středověku. Pracovní list.
Sůvová, Z., 2007: Bečov nad Teplou, hrad, osteologická analýza, Praha.
Skála, C., 2007: Bečov nad Teplou, hrad, závěrečná zpráva z měření, sledování změn stavebních konstrukcí.
Široký, R. – Postránecká, K., 2008: Bečov nad Teplou, areál hradu a zámku. Pasportizace archeologických památek, 1. etapa, ZIP o.p.s., Plzeň.
Vinař, J., 2003: Bečov, Horní hrad – Statický posudek a náměty ke koncepci statického zajištění.
Vítovský, J., 2001: Uměleckohistorická analýza sakrálních prostorů hradu Bečov a směrnice k projektu stavební opravy a restaurování jeho kaplové věže, SÚPP, Praha.
Wasková, M., 2006: Bečov nad Teplou, horní hrad. Epigrafická pasportizace I, ZIP o.p.s., Plzeň.
Wasková, M., 2007: Bečov nad Teplou, horní hrad. Epigrafická pasportizace II, ZIP o.p.s., Plzeň.
Wasková, M., 2008: Bečov nad Teplou, horní hrad. Epigrafická pasportizace, III, ZIP o.p.s., Plzeň.
Wasková, M., 2008: Bečov nad Teplou, hrad a zámek. Komplexní archivní průzkum k dějinám objektu, 1. etapa. ZIP o.p.s., Plzeň.
Wasková, M., 2011: Státní hrad a zámek Bečov. Doplnění archivní rešerše. Klášter - Plzeň.
Wizovský, T., 2007: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Lokti.
Wizovský, T., 2008: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Lokti.
Wizovský, T., 2009: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Lokti.
Wizovský, T., 2010: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Lokti.
Wizovský, T., 2011: Roční Etapová zpráva (plnění výzkumného úkolu: Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů), číslo úkolu VZ II, úkol č. 205, NPÚ ÚOP v Lokti.
Wizovský, T. – Cink, O., 2008: Státní hrad a zámek Bečov – projekt komplexní archivní rešerše, Bečov nad Teplou.
Záhoř, T. – Berger, T., 1993: Restaurátorský průzkum – hrad Bečov.
Záhořovi, T. a J. – Berger, T., 1991: Nástěnné malby v kapli hradu Bečov.
Žák, J., 2006: Hrad Bečov – znalecké posouzení jakosti dřeva krovu a posouzení černých skvrn na klenbě v kapli Navštívení P. Marie. Doporučení oprav, návrh mechanické sanace, cílené konstrukční a chemické ochrany dřeva, Březnice.


Internetové zdroje